Regulamin

Regulamin porządkowy ośrodka wypoczynkowo – szkoleniowego „PODWODNIAK”

 1. Przebywanie na terenie ośrodka zobowiązuje do odpowiedzialnego zachowania niezagrażającego bezpieczeństwu osób i przestrzegania regulaminu kąpieliska, wypożyczalni sprzętu, pola namiotowego, domków letniskowych.
 2. Dzieci do lat 15 przebywają na terenie ośrodka tylko pod opieką dorosłych.
 3. Osoby przebywające w domkach letniskowych i na polu namiotowym obowiązuje meldunek. Meldunku należy dokonać w recepcji.
 4. Wjazd samochodem na teren ośrodka, noclegi, rozstawienie namiotu, wędkowanie, wypożyczanie sprzętu jest odpłatne zgodnie z ustalonym cennikiem. Wydanie sprzętu następuje na podstawie opłaty za sprzęt i dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Parkować samochody i rozstawiać namioty, przyczepy kampingowe można tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 6. Wypożyczalnia sprzętu nurkowego i pływającego od godz. 9.00 do godz. 20.00.
 7. Wędkowanie na jeziorze jest możliwe wyłącznie na podstawie wydanego zezwolenia.
 8. Zabrania się zaśmiecania tafli wody, używania środków piorących i higieny osobistej w zbiorniku wodnym.
 9. Psy na terenie ośrodka i kąpieliska mogą przebywać wyłącznie w kagańcu i na smyczy.
 10. Obowiązuje kategoryczny zakaz kąpieli psów w jeziorze.
 11. Urazy i skaleczenia prosimy zgłaszać w recepcji tam znajduje się apteczka pierwszej pomocy.
 12. Kąpiel jest dozwolona tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
 13. Na terenie kąpieliska mogą przebywać tylko osoby nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka.
 15. Na terenie ośrodka obowiązuje:
 • doba hotelowa :
 1. a) domki letniskowe – od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego
 2. b) pole namiotowe – od godz. 13.00 do godz. 13.00 dnia następnego
 3. c) pokoje – od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego
 • cisza nocna :
 1. a) na całym ośrodku – od godz. 23.00 do godz. 7.00
 2. Na terenie ośrodka są wyznaczone miejsca parkingowe niestrzeżone. Ośrodek „PODWODNIAK” nie ponosi odpowiedzialności za postawiony środek transportu.
 3. Zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie ośrodka.
 4. Na terenie ośrodka można palić ognisko oraz grillować tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Po zakończeniu biesiadowania miejsce należy pozostawić w należytym porządku.
 5. Przed opuszczeniem ośrodka należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, śmieci wynieść do rozstawionych pojemników na odpady.
 6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić kierownictwo ośrodka oraz służby ratownicze. Bez paniki z zachowaniem rozsądku kierować się drogą ewakuacyjną do wyjścia.
 7. Skargi i wnioski należy składać do kierownictwa ośrodka. Książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji.
 8. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie budynków, otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania poleceń kierownictwa, służb porządkowych (obsługi) oraz niniejszego regulaminu. Każda osoba zakłócająca spokój na terenie ośrodka zostanie poproszona o jego opuszczenie, a w przypadku stawiania oporu przekazana policji niezależnie od skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach wykroczeń.